Antena do radiotelefonów HYT HYTERA / zapytaj o cenę

NOPEX

Anteny do radiotelefonów HYT HYTERA

Antena KRA-22 M Krótka antena VHF (146-162 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-22 M Krótka antena VHF (146-162 MHz)

Antena KRA-22 M2 Krótka antena VHF (162-174 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-22 M2 Krótka antena VHF (162-174 MHz)

Antena KRA-22 M3 Krótka antena UHF (136-150 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-22 M3 Krótka antena UHF (136-150 MHz)

Antena KRA-23 M Krótka antena UHF (440-490 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-23 M Krótka antena UHF (440-490 MHz)

Antena KRA-23 M3 Krótka antena UHF (400-450 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-23 M3 Krótka antena UHF (400-450 MHz)

Antena KRA-26 M Antena VHF (146-162 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-26 M Antena VHF (146-162 MHz)

Antena KRA-26 M2 Antena VHF (162-174 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-26 M2 Antena VHF (162-174 MHz)

Antena KRA-26 M3 Antena VHF (136-150 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-26 M3 Antena VHF (136-150 MHz)

Antena KRA-27 M Antena UHF (440-490 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-27 M Antena UHF (440-490 MHz)

Antena KRA-27 M3 Antena UHF (400-450 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-27 M3 Antena UHF (400-450 MHz)

Antena KRA-43GM Antena VHF/GPS (146-162 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-43GM Antena VHF/GPS (146-162 MHz)

Antena KRA-43GM2 Antena VHF/GPS (162-174 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-43GM2 Antena VHF/GPS (162-174 MHz)

Antena KRA-43GM3 Antena VHF/GPS (136-150 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-43GM3 Antena VHF/GPS (136-150 MHz)

Antena KRA-44GM Antena UHF/GPS (440-490 MHz) / zapytaj o cenę

NOPEX

Antena KRA-44GM Antena UHF/GPS (440-490 MHz)