NB001 Strefa zagrożenia wybuchem 0 /

NOPEX

NB001 Strefa zagrożenia wybuchem 0

NB002 Strefa zagrożenia wybuchem 1 /

NOPEX

NB002 Strefa zagrożenia wybuchem 1

NB003 Strefa zagrożenia wybuchem 2 /

NOPEX

NB003 Strefa zagrożenia wybuchem 2

NB006 Strefa zagrożenia wybuchem 20 /

NOPEX

NB006 Strefa zagrożenia wybuchem 20

NB007 Strefa zagrożenia wybuchem 21 /

NOPEX

NB007 Strefa zagrożenia wybuchem 21

NB008 Strefa zagrożenia wybuchem 22 /

NOPEX

NB008 Strefa zagrożenia wybuchem 22